Algemene Voorwaarden

Bussum, juni 2016
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
1. Mo’s Buro: gevestigd te Bussum, vertegenwoordigd door Monique Reijntjes.
2. De opdrachtgever: degene die met Mo’s Buro de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Mo’s Buro om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Mo’s Buro en de opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
Artikel 2 Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen
Mo’s Buro en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Mo’s Buro zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn
is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Mo’s Buro
niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van
de bevestiging door Mo’s Buro. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts
geldig indien Mo’s Buro deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Mo’s Buro behoudt zich het auteursrecht voor bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten,
strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Mo’s Buro. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Mo’s Buro mag de opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. Mo’s Buro kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
Artikel 4 Overeenkomst
Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en
Mo’s Buro een overeenkomst van opdracht.
Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen
1. Mo’s Buro verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtgever en Mo’s Buro zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de
goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft
gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld aan Mo’s Buro, worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en Mo’s Buro zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
Artikel 6 Duur overeenkomst
1. Mo’s Buro heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door Mo’s Buro in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever,
draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Mo’s Buro worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mo’s Buro zijn verstrekt, heeft Mo’s Buro het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Mo’s Buro ter beschikking heeft
gesteld. Mo’s Buro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mo’s Buro is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Opdrachtgever dient Mo’s Buro te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mo’s Buro aan te geven wijze.
2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd
is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente, tevens de gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente,
zulks met een minimum van € 75,–.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De
opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 8 Auteursrecht en licentie
1. Op elk werk van Mo’s Buro is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Mo’s Buro.
a. Onbeperkte licentie: De opdrachtgever verkrijgt van Mo’s Buro een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het
gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Mo’s Buro in de uitvoering van de
overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie
slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband
houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
b. Exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander
gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mo’s
Buro. Mo’s Buro kan voor deze toestemming een vergoeding vragen.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik
door derden is niet toegestaan.
4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door opdrachtgever aangepaste vorm. Voor
publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de Mo’s Buro.
5. Bij elke publicatie dient de opdrachtgever de naam van Mo’s Buro te vermelden. Tenzij daar in de uitvoering overwegende
bezwaren tegen bestaan, welke voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdracht wederzijds worden uitgewisseld.
6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van
de leverancier wordt onder meer beschouwd:
o hergebruik van haar werk zonder toestemming;
o publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
o aantasting van haar werk;
o publicatie zonder naamsvermelding.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Mo’s Buro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mo’s Buro is uitgegaan van door of
namens de opdrachtgever verstrekte (onjuiste dan wel onvolledige) gegevens.
2. De aansprakelijkheid van Mo’s Buro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar
in voorkomend geval. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook niet uitkeren, is de aansprakelijkheid van Mo’s Buro
beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
3. Mo’s Buro is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
4. Mo’s Buro is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden
die Mo’s Buro met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.
5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is
ontdekt schriftelijk bij Mo’s Buro te zijn ingediend.
Artikel 10 Vrijwaring
1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op
onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
2. De opdrachtgever vrijwaart Mo’s Buro voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mo’s Buro heeft het recht de door de uitvoering van de
overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis en vaardigheden ook voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Mo’s Buro behoudt zich tevens het recht geschreven teksten voor eigen publicatie en promotiedoeleinde te gebruiken.
Artikel 12 Geschillen
1. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te
schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de eigenaresse van Mo’s
Buro.
2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Bedrijfsgegevens
Mo’s Buro
Bussum
KvK: 58834915
Bank: ABN AMRO NL80ABNA 0400600196
BTWnr: 149814835B02